Privacyverklaring

Reisorganisatie Fontana hecht veel waarde aan uw privacy en uw vertrouwen in onze organisatie. Op deze pagina met onze privacyverklaring kunt u daarom meer lezen over welke informatie wij met uw toestemming verzamelen, de wijze waarop wij omgaan met uw persoonlijke gegevens en wat uw rechten zijn.

Wij doen er technisch en organisatorisch alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Binnen onze organisatie hebben alleen geautoriseerde medewerkers – die gehouden zijn aan een geheimhoudingsplicht – toegang tot uw gegevens en zijn de online opslag en doorgifte van uw gegevens beveiligd middels technieken die up-to-date worden gehouden. Zo maakt onze site o.m. gebruik van een beveiligde SSL verbinding (te herkennen aan het groene slotje en de https:// in de adresbalk), worden er back-ups gemaakt van persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten en hanteren we een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.

Wat voor soort persoonsgegevens verwerken wij?

1. Uw naam, e-mailadres, contactgegevens en ID-/paspoortnummer

Als u bij Reisorganisatie Fontana een kuurreis boekt, verzamelen we uw naam, geslacht, geboortedatum, woonadres, e-mailadres, telefoonnummer, en eventuele overige informatie (zoals ID-/paspoortnummer e.d.) die nodig is om uw boeking te verwerken.

Optioneel kunt ook het telefoonnummer van uw contactpersoon thuis doorgeven. In dit geval gaan we er vanuit dat u betreffende persoon hiervan op de hoogte heeft gesteld. Alleen in geval van een calamiteit zullen we deze persoon telefonisch benaderen.

2. Informatie over uw boeking

Als u een reis bij ons boekt, verwerken we uw boekingsinformatie. Dit kan bijvoorbeeld informatie zijn over uw hotel, het soort kuurprogramma dat u wenst te volgen (alsook eventuele aanvullende programma’s), vlucht, transfer, prijzen en de datum van uw reservering of boeking.

3. Bijzondere persoonsgegevens

U kunt ervoor kiezen bepaalde bijzondere informatie met ons te delen, bijvoorbeeld omdat u bepaalde preferenties heeft of specifieke (medische) assistentie nodig heeft, zoals luchthaven begeleiding of gebruik moet maken van bepaalde (medische) hulpmiddelen als een rollator, rolstoel, sondevoeding of beademingsapparatuur. Daarnaast kunt u aangeven dat u vooraf toestemming heeft gevraagd aan uw arts om te reizen met een medische aandoening of dat u een speciaal dieet moet volgen. Ook kan het zijn dat u voorafgaand aan uw boeking ons expliciet aangeeft dat u op basis van uw medische conditie eerst nadere informatie c.q. advies wenst over de mogelijkheden van het volgen van een bepaald soort kuurprogramma.

Door dergelijke persoonlijke informatie met ons te delen, gaat u ermee akkoord dat we deze informatie kunnen verzamelen, gebruiken en delen met derden om de door u aangevraagde

diensten te verlenen. Als u uw toestemming intrekt, kan het zijn dat we de aangevraagde diensten niet of slecht gedeeltelijk kunnen verlenen.

NB Veel van onze kuurprogramma’s staan op de betreffende bestemming onder controle en toezicht van een arts. Zowel de arts alsook het overige aldaar werkzame paramedische personeel (w.o. fysiotherapeuten, diëtisten en verpleegkundigen) zijn wettelijk gebonden aan hun geheimhoudingsplicht. Dit houdt in dat zij in principe uw medische gegevens niet aan anderen mogen verstrekken.

4. Informatie die we verzamelen wanneer u gebruik maakt van onze website, onze nieuwsbrief of wanneer u onze brochure aanvraagt

U kunt onze website bezoeken zonder mee te delen wie u bent of persoonlijke informatie te verstreken. Onze website maakt alleen gebruik van zogenoemde analytische cookies, die volledig anoniem werken en u niet volgen. Dergelijke cookies zorgen er alleen voor dat wij inzicht krijgen hoe bezoekers onze website gebruiken en we zo onze website kunnen blijven verbeteren. Lees voor meer informatie hierover ons cookiebeleid.

Indien u het online contactformulier invult op onze website, dan registreren wij uw naam en e-mailadres alsook optioneel uw telefoonnummer. Daarnaast kunt u in een invoerveld de reden voor uw contactverzoek invullen.

Indien u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief registreren wij uw naam en e-mailadres. U kunt zich ten alle tijden uitschrijven door in de nieuwsbrief op ‘uitschrijven’ te klikken of door uw afmelding telefonisch of per e-mail aan ons door te geven.

Bij aanvraag van onze brochure registreren wij uw naam en adres. Gasten die in het jaar voorafgaand aan de nieuwe brochure met ons hebben gereisd, ontvangen automatisch de brochure zonder dat zij deze zelf opnieuw hoeven aan te vragen.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Reisorganisatie Fontana moet uw persoonsgegevens verwerken om u een offerte te doen toekomen, om de diensten te kunnen verlenen die u bij ons heeft geboekt en om u uw reisbescheiden en overige relevante reisinformatie toe te kunnen sturen. Ook gebruiken wij uw persoonsgegevens om klantenservice aan u te verlenen, specifieke vragen te beantwoorden, feedback te vragen om onze dienstverlening en/of die van onze partners te verbeteren of om eventuele klachten te behandelen.

Via onze nieuwsbrief en brochure informeren wij u o.a. over onze bestemmingen, kuurprogramma’s, aanbiedingen e.d.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden alleen gedeeld met onze partners (hotel-, luchtvaart- en overige vervoerspartners), maar uitsluitend wanneer dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u. Sommige van onze partners zijn buiten de Europese Economische Ruimte gevestigd. Deze partners worden ook beschouwd als individuele verwerkingsverantwoordelijken van uw persoonsgegevens en zij dragen daarvoor individueel de verantwoordelijkheid.

Wanneer u naar het buitenland reist, kunnen wij verplicht worden (door overheidsinstanties op vertrek- en aankomstpunten) uw persoonsgegevens te verstrekken en te verwerken in het kader van een grenscontrole, immigratie-, veiligheids-, antiterrorisme- en andere doeleinden die toepasselijk worden geacht. Ook als het verstrekken van gegevens niet verplicht is, kunnen wij besluiten om toch behulpzaam te zijn naar overheidsinstanties.

Naast onze reis gerelateerde partners maken wij ook gebruik van derde partijen voor het verzorgen van de financiële administratie, het verzenden van onze brochures en het verzorgen van onze IT-infrastructuur. Met al dergelijke partijen hebben we een verwerkingsovereenkomst, die de beveiliging van uw persoonsgegevens waarborgen.

Reis- en/of annuleringsverzekeringen die u via ons afsluit lopen via de Europeesche. De Europeesche is, evenals Reisorganisatie Fontana, zelfstandig verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegeven en is dientengevolge verplicht zich te houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Meer informatie over de privacyverklaring van de Europeesche kunt u via deze link lezen: https://asrnederland.nl/privacyverklaring

Tenslotte: Reisorganisatie Fontana zal nooit en te nimmer uw gegevens voor marketingdoeleinden verkopen of verhuren aan of delen met derden.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als dit nodig is voor de in dit privacybeleid beschreven doeleinden, of voor zover dit noodzakelijk is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen en om (commerciële) geschillen te beslechten.

Wat zijn uw rechten?

In het geval we uw persoonsgegevens feitelijk verwerken, blijft u de eigenaar van uw gegevens. Daarom hebt u het recht op:

1. Toegang en informatie

U kunt informatie opvragen over gegevens van u die we opslaan en gebruiken. We zijn graag bereid uw eventuele vragen te beantwoorden.

2. Wissen

U kunt ons verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen, tenzij we wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens op te slaan (bijv. om fiscale redenen).

3. Rectificeren

U kunt ook verzoeken om rectificatie of aanvulling van uw persoonsgegevens als u van mening bent dat de persoonsgegevens die we verwerken, onjuist of onvolledig zijn.

4. Beperken

U kunt ons verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken wanneer: a) de juistheid van de persoonsgegevens door u wordt betwist; of b) de verwerking onrechtmatig is, maar u bezwaar maakt tegen het wissen van de persoonsgegevens (omdat u mogelijk in een later stadium toegang wilt hebben tot de persoonsgegevens) en u ons verzoekt om in plaats hiervan het gebruik te beperken; c) we uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor de vooraf bepaalde doelen, maar u de gegevens mogelijk nodig hebt in het kader van juridische procedures; (d) u op basis van uw rechtmatige belang bezwaar hebt

gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Reisorganisatie Fontana. Tijdens de looptijd van uw ‘bezwaar’ en onze beoordeling ervan zullen we uw

persoonsgegevens niet verder verwerken.

5. Bezwaar

Als we uw persoonsgegevens verwerken in het kader van de rechtmatige belangen van Reisorganisatie Fontana, kunt u bezwaar maken tegen verdere verwerking op deze

juridische grond. Reisorganisatie Fontana zal kennisnemen van uw bezwaar en bepalen of onze rechtmatige belangen opwegen tegen uw persoonlijke belangen, rechten en

vrijheden. In het geval we uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden middels onze nieuwsbrief verwerken op basis van uw rechtmatige belangen, kunt u hier te allen tijde

bezwaar tegen maken via de afmeldingskoppeling in elke nieuwsbrief die u van ons ontvangt. We zullen u dan zo snel mogelijk afmelden.

6. Gegevensportabiliteit

In het geval we uw persoonsgegevens digitaal verwerken, hebt u het recht te verzoeken om doorgifte van uw persoonsgegevens. We zullen u een machinaal leesbaar bestand verstrekken van uw persoonsgegevens die we hebben verwerkt.

7. Toestemming intrekken

U hebt altijd de mogelijkheid om uw toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming is niet van invloed op de wettigheid van de verwerking voordat u de toestemming introk.

Wanneer u gebruik wilt maken van de voornoemde rechten en/en/of andere vragen, opmerkingen en/of klachten hebt, neemt u dan contact op met Reisorganisatie Fontana met uw gemotiveerde verzoek.

Links naar andere websites en/of bronnen

Onze website bevat links naar andere websites en/of bronnen die niet door ons worden beheerd en/of gestuurd. Wij dragen hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid in welke vorm dan ook. Onze privacyverklaring heeft dan ook geen betrekking op dergelijke andere websites en/of bronnen en beperkt zich uitsluitend tot onze eigen website. Wij adviseren u derhalve dringend de betreffende privacybepalingen en disclaimers van deze websites en/of bronnen aandachtig door te nemen, voordat u aldaar persoonsgegevens verstrekt.

Contact

Als u vragen of een klacht heeft over over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u hierover contact met ons opnemen:

Reisorganisatie Fontana B.V.

Apeldoornseweg 53

6814 BJ Arnhem (Nederland)

mail: info@gezondheidsvakanties.beinfo@fontana-travel.nl 

tel: 03 808 4480 of +31(0)26 4425847

Wijzigingen

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Kijk daarom regelmatig op deze pagina voor het actuele privacybeleid.

Laatste wijziging mei 2018

© Reisorganisatie Fontana 2020 - Niets van deze website mag worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fontana.